Trudničko i porodiljsko bolovanje

Svesni smo da pišemo o temi koja može da bude dosta teška mnogim ženama. Znamo i da nisu svi poslodavci spremni da im „čuvaju“ mesto, dok se ne vrate sa bolovanja. Znamo i da to nije fer.

Baš iz tog razloga, želimo da ovaj tekst bude jedna vrsta naše pomoći svim ženama koje su odlučile da budu majke. To je vaše pravo, a ovaj tekst smo posvetili tome da vam pomognemo da se upoznate sa svojim pravima.

Trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje, odnosno pravo na naknadu zarade koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad, usled bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom je pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ko ima pravo na trudničko bolovanje?

Pravo na trudničko bolovanje ima žena koja ostane u drugom stanju, a koja je zaposlena pod ugovorom na neodređeno ili na određeno vreme.

Kada može da se otvori i do kada traje?

Trudničko bolovanje može da se otvori čim se ustanovi trudnoća, ukoliko ginekolog i lekarska komisija utvrde da je u pitanju visoko rizična trudnoća. Trudničko bolovanje traje do otvaranja porodiljskog odsustva.

Prema članu 94. Zakona o radu, žena ima prava da otvori porodiljsko odsustvo 45 dana pre termina za porođaj, a najkasnije 28 dana pre tog termina.

Za otvaranje trudničkog bolovanja neophodno je da ste u radnom odnosu, a od dokumentacije bi trebalo da pripremite:

 • Overenu zdravstvenu knjižicu;
 • Nalaz ginekologa sa razlogom za otvaranje bolovanja (obično se daje nakon ginekološkog pregleda);
 • Potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad, usled održavanja trudnoće (izdaje ginekolog);
 • Potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad dostavljate svom poslodavcu, koji odobrava bolovanje, počev od datuma koji stoji na izveštaju.

Kako se produžava trudničko bolovanje

U slučaju da želite da produžite trudničko bolovanje, potrebno je da pripremite:

 • Uput za lekarsku komisiju (koju će vam dati ginekolog);
 • Ocenu lekarske komisije (koja se dobija ukoliko je komisija pozitivno ocenila vaš zahtev);
 • Doznake (koje izdaje ginekolog, a na osnovu ocene/izveštaja lekarske komisije);

Pored toga, obavezni ste da svakog meseca posećujete svog ginekologa, koji će Vas, ukoliko je potrebno, upućivati na lekarsku komisiju radi produženja trudničkog bolovanja.

Kada se završava trudničko bolovanje

Ukoliko ste na trudničkom bolovanju, a bliži vam se termin porođaja, automatski ćete preći na porodiljsko bolovanje i odsustvo radi nege deteta. Porodiljsko bolovanje se otvara najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre termina porođaja.

Šta se dešava u slučaju da trudnici ističe ugovor o radu na određeno vreme?

Prema članu 187. Zakona o radu, za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Stoga, prijava zaposlene biće aktivna do isteka porodiljskog odsustva. Tog momenta prestaje radni odnos.

Trudničko bolovanje za preduzetnice

Trudničko bolovanje za preduzetnice se takođe može otvoriti na početku ili tokom trudnoće. Za otvaranje bolovanja preduzetnici su potrebne:

 • Doznaka od lekara (Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad);
 • Fotokopija rešenja iz APR-a, (ukoliko odlučite da privremeno obustavite obavljanje delatnosti);
 • Uverenje Poreske uprave o uplaćenim porezima i doprinosima;
 • Visina naknade za trudničko bolovanje;
 • Ko isplaćuje naknadu za trudničko bolovanje;

Naknadu za trudničko bolovanje za prvih 30 dana plaća poslodavac. Od 31. dana ima pravo na refundaciju isplaćenih sredstava od strane nadležnog RFZO-a na namenski račun poslodavca.

Kako se određuje visina naknade za vreme trudničkog bolovanja?

Ukoliko trudnica koja ispunjava uslov u pogledu prethodnog osiguranja nije ostvarila zaradu za svih 12 meseci, koji prethode mesecu kada je otvorila bolovanje, osnov za naknadu zarade za one mesece u kojima nije radila biće minimalna zarada za te mesece.

Iznos naknade za trudničko bolovanje, u iznosu 100% se isplaćuje kako za period prvih 30 dana, tako i posle 30 dana ukoliko imate ukupno 12 meseci radnog staža.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju menja se način obračuna naknade zarade za trudničko bolovanje preko 30 dana (bolovanje koje se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja).

Prema prethodnom Zakonu, osnov naknade zarade za bolovanje preko 30 dana utvrđivao se na bazi prosečne zarade koju je zaposlena ostvarila u prethodna tri meseca. Prema novom Zakonu osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za zaposlenu je prosečna zarada koju je zaposlena ostvarila u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad i otvoreno trudničko bolovanje.

Zaradu čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu i to:

1) Osnovna zarada zaposlenog;

2) Deo zarade za radni učinak;

3) Uvećana zarada.

Ukoliko trudnica koja ispunjava uslov u pogledu prethodnog osiguranja nije ostvarila zaradu za svih 12 meseci koji prethode mesecu kada je otvorila bolovanje, osnov za naknadu zarade za one mesece u kojima nije radila biće minimalna zarada za te mesece. Sabraće se zarade (za one mesece u kojima je žena radila) i minimalne zarade (za one mesece u kojima nije radila) i zbir koji se dobije podeliće se sa 12.

Ko plaća trudničko bolovanje – poslodavac ili država?

U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće u prvih 30 dana, troškove trudničkog bolovanja snosi poslodavac iz ličnih sredstava. Zapravo, poslodavac obezbeđuje 65% od utvrđenog osnova, a 35% zarade isplaćuje RFZO na teret budžeta Republike Srbije.

Počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, naknadu zarade isplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. U ovom slučaju 65% naknade se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a 35% zarade RFZO isplaćuje na teret budžeta Republike Srbije.

Troškove naknade do 30 dana snosi poslodavac, a od 31. dana država, i za ova dva perioda važe različita pravila.

Porodiljsko bolovanje

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta definisano je članom 94, 94a i 95. Zakona o radu, kao i odredbama člana od 96. do 100. Zakona o radu kojima je definisano pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta.

Koliko traje porodiljsko odsustvo?

Zaposlena ima pravo na porodiljsko odsustvo u ukupnom trajanju od 365 dana. Porodiljsko odsustvo otpočinje najranije 45 dana pre utvrđenog termina porođaja, a najkasnije 28 dana i traje do 3 meseca nakon porođaja. Odsustvo radi nege deteta nastupa nakon isteka od 3 meseca porodiljskog odsustva nakon porođaja. Po isteku porodiljskog odsustva, zaposlena ima pravo na odsustvo radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Zaposlena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od 2 godine za treće i svako naredno rođeno dete.

Naknada zarade za vreme porodiljskog bolovanja

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta, ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva korisnika prava Sekretarijatu za socijalnu zaštitu. Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada, radi nege deteta predstavlja zbir mesečnih osnovica na koji su uplaćeni doprinosi na sva primanja, koja imaju karakter zarade i to za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu odsustva vezano za održavanje trudnoće ili porodiljsko bolovanje.

Mesečna osnovica se dobija kada sve uplate za poslednjih 18 meseci podele sa brojem 18 (bez obzira da je bilo uplata za svih 18 meseci). Mesečna osnovica utvrđena na ovaj način ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku. Isplatu naknade zarade, kao i podnošenje poreske prijave za obračunate poreze i doprinose, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja. Isplata naknade zarade vrši se na tekući račun korisnika.

Da li dužina staža pre otpočinjanja porodiljskog odsustva utiče na visinu naknade?

 • U slučaju formiranja naknade radi porodiljskog odsustva, svakako je neophodno da prethodni staž postoji kako bi mogla da se obračuna osnovica za obračun naknade.

Da li otac može da koristiti porodiljsko odsustvo?

 • Prema članu 94. Zakona o radu, otac ima pravo na korišćenje porodiljskog odsustva. To pravo može da ostvari samo ukoliko majka iz određenih razloga nije u mogućnosti. Npr. umrla je, napustila je dete, teško je bolesna, u zatvoru je i dr. On prema zakonu, takođe, ima pravo na naknadu, ali mora biti zaposlen da bi ostvario ovo pravo.

Pravo na godišnji odmor, za godinu u kojoj nije iskorišćen zbog korišćenja porodiljskog bolovanja

Zaposlena prema članu 73. Zakona o radu ima pravo da iskoristi odmor koji nije iskoristila u kalendarskoj godini najkasnije do 30. juna naredne godine.

Pravo na naknade po osnovu rođenja i nege deteta mogu da ostvare:

 • Sve one buduće mame koje u poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće bile zaposlene;
 • Sve radno angažovane žene, van radnog odnosa po različtim osnovama koje u 18 meseci koji prethode porođaju imaju zarade, odnosno ostvarene prihode na koji su plaćeni porezi i doprinosi za socijalno osiguranje.

Napomena: U periodu pre porođaja trudničko bolovanje rezervisano je samo za zaposlene i preduzetnice. Majke radno angažovane, van radnog odnosa, moraju da sačekaju porođaj da bi počele da ostvaruju naknadu i tada se svi prihodi iz poslednjih 18 meseci uzimaju u obzir i ostvaruje se pravo koje je do pre nekoliko godina bilo rezervisano samo za majke u radnom odnosu i preduzetnice.

Kašnjenja u isplatama

Zaposlena žena koja je na održavanju trudnoće trebalo bi da odmara i posveti se sebi i porodici. Smisao trudničkog i jeste u zaštiti zdravlja trudnice. Međutim, žene su često zabrinute zbog kašnjenja u isplatama trudničkih naknada i ne znaju kome da se obrate. Naknade u velikom broju slučajeva kasne i po nekoliko meseci. Budući da za prvih 30 dana trudničkog bolovanja poslodavac isplaćuje naknadu direktno trudnici ovde ne bi trebalo da bude većih zastoja, ali za period nakon 30 dana poslodavac vrši isplatu posredstvom RFZO u proceduri koja je dosta kompikovana i spora. Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju RFZO je obavezan da izvrši uplate trudnici u roku od mesec dana od prijema dokumentacije od poslodavca, koja mora biti uredna i kompletna. RFZO se često poziva na to da poslodavac nije dostavio urednu dokumentaciju. Veliki je broj savesnih poslodavaca koji izmiruju svoje obaveze, ali postoje i oni koji ne uplaćuju naknade na vreme.

Potrebno je promeniti postojeću regulativu, jer u Zakonu o zdravstvenom osiguranju je samo predviđena obaveza poslodavca da dostavi obračun Fondu, ali nažalost nigde nije utvrđen rok u kome poslodavac to treba da učini. Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremeno obračune, ali time ne čine nikakav prekršaj, jer nisu vezani nikakvim rokom. Kašnjenja u isplati su se dešavala i zbog „neadekvatnog planiranja srestava za isplatu naknade zarade za trudničko bolovanje“ u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Budući roditelji su ti koji, nažalost, snose posledice ovakvog ponašanja i to u situaciji kad ih očekuju povećani troškovi i brojni izdaci za bebu. Ako država svojim merama populacione politike podstiče rađanje, onda ovakve situacije ne bi smele da se dešavaju.

U svakom slučaju, trudnica može putem internet adrese RFZO http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade da proveri status zahteva kod RFZO. Ovde može da proveri datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade.

Ono što usporava ceo postupak je činjenica da u Zakonu o zdravstvenom osiguranju zapravo nigde i nije utvrđen rok u kome poslodavac treba da dostavi obračun Fondu. Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremeno obračune, ali time ne čine nikakav prekršaj i ne postupaju suprotno zakonu, jer nisu vezani nikakvim rokom. Svakako, posredstvom internet adrese RFZO može se proveriti status zahteva kod RFZO. Provera statusa podrazumeva: datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade.